- Trivsel, kunnskap og mangfold
Elevpc

Her kan du se hvilke regler som gjelder dersom du avbryter skolegangen midt i studiene, og ønsker å kjøpe ut den bærbare PC-en din.

 

Utdrag av nye rutiner for elev-PC – per 09.04.2013

 

Elever som avbryter opplæring:

 • Elever som slutter før 1. oktober det året avtale om leie av PC inngås, skal levere PC-en tilbake til skolen.
 • Elever som fortsetter etter 1. oktober det året avtale om leie av PC inngås, kan ved avbrutt opplæring velge:
 1. Å beholde PC-en, eller
 2. Levere PC-en tilbake til skolen

 

 • Innbetalte egenandeler tilbakebetales ikke.
 • PC-er som leveres tilbake til skolen skal være komplett og i god stand
  • Hvis skolen ikke kan godta tilbakelevering pga. PC-ens tilstand, eller eleven unnlater å levere maskinen, regnes eleven som erstatningspliktig og må kjøpe ut elev-PC-en etter følgende regel:
 1. Avbrudd før 1. oktober det året avtalen er inngått:

-          Betaling for standard PC: Kr. 4000

-          Betaling for MK PC: Kr. 6000

 1. Alle andre tilfeller:

-          Betaling for vanlig utkjøp (resterende av 3 egenandeler)

  

 

Elever som foretar omvalg

 • Eleven har rett til å inngå ny ”Leieavtale datautstyr” ved omvalg. Dette forutsetter at tidligere inngått leieavtale er avsluttet.
 • Eleven kan velge å videreføre tidligere inngått leieavtale, men opprinnelige 3 års garantitid vil fortsatt gjelde. Garantitiden vil således utløpe før fullført utdanning.

 

Elever som søker om permisjon

 • I henhold til ”Leieavtale datautstyr” har eleven anledning til å søke om inntil ett års permisjon uten å avbryte leieavtalen. Hvis søknaden innvilges videreføres leieavtalen slik at eleven disponerer PC-en under permisjonen. Garantitiden forlenges ikke.
 • Mulige årsaker for permisjon kan være
  • Sykdom/særskilte årsaker (f.eks. fødselspermisjon)
  • Skoleår i utlandet
 • Det tegnes tilleggskontrakt med eleven hvis permisjonssøknad innvilges.

 OBS: viktig å vite ved permisjon:

Når en elev er borte fra skolens nettverk i mer enn 3 måneder vil lisensen for Windows og Office bli ugyldig. Derfor må alle som skal ta et års permisjon tar kontatk med IT-Avdelingen FØR dere reiser.

Erstatningskrav for uaktsomme uhell/tap/skader som ikke dekkes av forsikring

Uaktsomme forhold som forhindrer eleven i å benytte datautstyret utløser erstatningskrav mot eleven/foresatte. Et eksempel på aktsom adferd er oppbevaring i innelåst skap. Ved tap/tyveri/skade som følge av en uaktsom handling fra eleven som leier PC-en, kan skolen kreve følgende erstatningsbeløp av eleven:

 • Betaling for standard PC, inntil: Kr. 4000
 • Betaling for MK PC, inntil: Kr. 6000

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 4. mars 2014 | Skriv ut siden