- Trivsel, kunnskap og mangfold

Arbeids Miljø Utvalget på Vennesla videregående skole er et aktivt utvalg som har møter minst 4 ganger i løpet av et år. Vi jobber kontinuerlig for å vedlikeholde og forbedre Helse Miljø og Sikkerheten ved Vennesla videregående skole.

AMU samarbeider også med skolens miljøutvalg som deltar på  2 utvalgte møter sammen med AMU. Da skal Skolens Miljøutvalg alltid være i flertall. For detaljer rundt Skolens Miljøutvalg kan dere lese mer om her.

For flere detaljer om Arbeids Miljø Utvalget kan du lese om her.

 Her kan du se et lite utdrag av de lovpålagte oppgavene som AMU har:

 

Lovpålagte oppgaver for AMU:

 • Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

   

 • Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med

  på utviklingen av arbeidsmiljøet.

   

 • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.

   

 • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever

  samtykke fra Arbeidstilsynet.

   

 • Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

   

 • Vurdere helse- og velferdsaspekter ved arbeidstidsordninger.

   

 • Gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes

  arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør

  det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.

   

 • Gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater.

   

 • Utarbeide en årsrapport om arbeidet.

   

 • Dersom AMU mener det er nødvendig for å verne liv og helse, kan utvalget kreve at arbeidsgiveren

  gjennomfører konkrete tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. AMU kan sette en frist for når tiltakene

  skal være gjennomført.

   

 • For å finne ut om det foreligger helsefare, kan AMU kreve at arbeidsgiver gjennomfører målinger

  eller andre undersøkelser av arbeidsmiljøet.