- Trivsel, kunnskap og mangfold

Orientering til elevene om standpunkt, eksamen, klage m.v.

Alle elever skal ha gjort seg kjent med denne orienteringen i god tid før de møter til eksamen, og kvittert på at orienteringen er lest.

 

 1. Sluttvurdering- klage m.v.

  -Sluttvurderinger

  Sluttvurdering skal gi informasjon om den kompetansen du som elev har ved avslutning av opplæringen. Sluttvurderingen gis ved standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

  -Klager

  Sluttvurderinger er enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forskrift til opplæringsloven, kap. 5. Det kan klages på karakterer og det kan klages på vedtak om å ikke gi karakter (ikke vurdering). Klagefristen er 10 dager fra meldinga om vedtaket er kommet frem til den som har klagerett, eller fra den som har klagerett burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Klageren skal sende klagen til skolen. Likevel bør du som går på VG3 skynde deg å klage slik at du kommer med på “Hurtigklagen”, SÆRLIG GJELDER DETTE VED KLAGE PÅ SENTRALT GITT EKSAMEN. Da gjelder det å få klagd så fort at avgjørelsen kan spille noen rolle ved opptaket for kommende høst.

  Ved Vennesla Videregående skole gjelder klagefrister fra følgende tidspunkt:

  *   Standpunktkarakterer: Når karakteren er utlagt i Skolearena etter fastlagt plan offentliggjort på skolen (se skolens hjemmeside, "Elever og foresatte", Eksamen og standpunktkarakterer 2016/17 info").

  *Ved lokalt gitt eksamen, muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk, ved slutten av eksamensdagen.

  * Ved skriftlig sentralt gitt eksamen: Kl. 08.00 dagen etter dato for fellessensur, da karakteren senest blir offentliggjort i Skolearena.

  * Ved skriftlig lokalt gitt eksamen: Kl. 08.00 dagen etter dato for fellessensur, da karakteren senest blir offentliggjort i Skolearena.

  Klageskjema fås i skolens resepsjon.

  -Formkrav og begrunnelse

  Klagen må fremsettes skriftlig og underskrives av klageren. Den som har klagerett kan, innenfor klagefristen, kreve begrunnelse for karakterer i fag der det blir holdt muntlig eksamen, fastsatt standpunktkarakterer, karakterer for praktisk eksamen eller standpunktkarakterer i orden og i adferd. Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen vil det vanligvis gis begrunnelse for karakteren samtidig som karakteren opplyses. Dersom en elev ikke får standpunktkarakter eller ikke får bestått standpunktkarakter kan det kreves begrunnelse for dette.

   

  For øvrig vises til reglene i Forskrift til opplæringsloven, kapittel 5 samt informasjonsskriv på UDIR sine sider, http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag/

   

 2. Eksamen

  - Fremmøte

  Skriftlig eksamen begynner kl. 09.00. Eksaminanden skal møte frem i eksamenslokalet senest 20 minutter før eksamen begynner, og ha med sin egen PC som skal være HELT AVSLÅTT. Eksaminanden skal kunne fremvise gyldig legitimasjon. Lovlige hjelpemidler tas med til tilvist plass mens vesker og yttertøy legges på anvist plass. Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr må slås helt av og leveres til eksamenstilsynet. Kandidater som kommer etter kl 10.får ikke ta eksamen, men må vente til neste ordinære eksamen med å gå opp i vedkommende fag. Ingen får forlate lokalet før kl. 10.00.

 • Kommunikasjon/hjelpemidler/fusk

  Bare de hjelpemidler som er angitt som lovlige er tillatt brukt under eksamen. Kommunikasjon med andre eksaminander eller utenforstående, unntatt eksamenstilsyn, er forbudt (Fusk har alvorlige konsekvenser, se gjerne forskrift til opplæringsloven § 3-37.)

 • Oppførsel under eksamen

  Under eksamen skal eksaminanden sitte på plassen sin, og henvende seg til tilsynsvaktene ved å rekke opp hånden. Kandidaten kan få luftepauser etter eget behov og tilsynets kapasitet, men må vente på tur. Det er ikke anledning til å handle i kantina under eksamen. Det er ikke tillatt å forlate eksamenslokalet de første 60 minuttene av eksamenstiden, nødvendige toalettbesøk unntatt. Mat og drikke kan medtas i eksamenslokalet, men man må ta hensyn til andre. Støyende innpakning må unngås. Når oppgaven skal leveres må tilsynet kontaktes ved håndsopprekning og angitt prosedyre følges. Dersom en kandidat forstyrrer gjennomføringen av eksamen kan kandidaten bli bortvist fra eksamen. Bortvisningen avgjøres av Rektor med et enkeltvedtak etter å ha fått mulighet til å uttale seg.

  -Eksamenstid

  Eksamenstid er fastsatt på eksamensoppgaven. Hvis eksamen er flerdelt er eksamenstiden for hver del fastsatt.

  -Utfylling av besvarelse – heading

  Det må ikke skrives navn på noen ark. Dette gjelder både innføringsark, kladdeark og eventuelle makulerte ark. I stedet for navn skal det benyttes kandidatnummer som blir utdelt før prøven begynner. Alle eksamensark skal nummereres. Det gjelder også blanketter, skjemaer og lignende. Et ark telles som et ark om det er ett dobbelt A4-ark eller ett enkeltark. På kladdeark og på ark som makuleres holder det å skrive kandidatnummer og fagets offentlige kode. Alle arkene skal leveres inn. Det gjelder også kladdeark og makulerte ark hvis kandidaten går før eksamenstidens utløp. Ingen ark må rives eller krølles.  Innføringsark leveres i en bunke, kladdeark i en annen bunke og makulerte ark i en tredje bunke. Oppgavearkene skal også leveres inn. Kladdeark og oppgaven kan leveres ut etter eksamenstidens slutt. Det skal skrives med blå eller svart penn. Blyant eller farger kan brukes til grafiske fremstillinger eller til tegninger. Ved elektronisk levering av besvarelsen skal MAL benyttes hvis en slik er stilt til rådighet for eksaminanden.

 • Brannalarm

  Dersom det skulle bli brannalarm under eksamen, er det viktig å beholde roen. INGEN GÅR UT FØR DET BLIR GITT BESKJED!

   

   

  3.Ny- utsatt-, og særskilt eksamen

 • Ny eksamen, jfr. forskrift til oppl. loven § 3-34

  En elev som for karakteren 1 ved ordinær eksamen har rett til å få en ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen, og beholde standpunktkarakteren i faget.

 • Utsatt eksamen, jfr. forskrift til oppl. loven § 3-35

  En elev som har dokumentert fravær ved ordinær, særskilt eller ny eksamen har rett til utsatt eksamen ved første etterfølgende eksamen, og beholder standpunktkarakteren.  Eleven må være forhindret fra å møte, hindringen må være uforutsigelig, og dokumentert, og eleven må ikke kunne lastes. Hvis det gjelder eksamen i trekkfag skal faget trekkes på nytt. Sykdom må dokumenteres med legeattest som må leveres skolens administrasjon v/ eksamensansvarlig snarest. Dersom noen blir syk under selve eksamen, må kandidaten melde fra til eksamensvakten som så melder fra til administrasjonen v/Eksamensansvarlig eller Rektor. Det er viktig at vedkommende blir sendt til/kontakter lege for å skaffe dokumentasjon. Skolens ordensreglement skal følges med hensyn til varsling av fraværet.  Hvis det ikke er absolutt umulig skal sykdom meddeles rektor/eksamensansvarlig på eksamensdagen eller tidligere. Det er viktig at sykdom meddeles skolen umiddelbart.

  -Særskilt eksamen jfr. forskrift til oppl. loven § 3-33

  En elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter har rett til særskilt eksamen i faget dersom han ikke blir trukket ut til eksamen i faget. Særskilt eksamen holdes vanligvis semesteret etter ordinær eksamen.

   

  Eleven må selv melde seg opp til disse prøvene før ca. 10. september i høstsemesteret og ca. 10. januar i vårsemesteret. Skolen sender ut brev til elevene og gjør oppmerksom på at eleven kan melde seg opp. Oppmeldingen skjer til skolen.

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 23. april 2017 | Skriv ut siden